Бизнес Навигатор Заплати (обучение)

Обучението с Бизнес Навигатор Заплати включва:

ПРОГРАМА ЗА ОСНОВЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“

1.Настройки в базовите данни

   1.1 Разплащателни пера – категории и типове. Параметри. Особености на разплащателните пера свързани с новото трудово законодателство. Най-често използвани алгоритми за изчисляване
   1.2 Типове отсъствия
   1.3 Работа с периоди. Страница “MP3”, “Сесии”. Особености на работа в различни периоди.

2.Кадрова информация

   2.1 Променливи данни. Особености при различните видове трудови правоотношения – трудов договор, втори трудов договор, договор за управление и контрол, граждански договор, самоосигуряващи се лица
   2.2 Осигурителни модели- видове данъци и осигуровки
   2.3 Длъжности. Промяна в длъжността на лицето или преместване в друго “Поделение” – особености. Начин на работа
   2.4 Автоматично начисляване с функцията “Анализ на състоянието”

3. Текущо въвеждане на данни за заплати

   3.1 Работа с отсъствия. Следене  на отсъствията по лица. Дългосрочни отсъствия. Корективни сесии. Справка за болничен лист.
   3.2 Начин и особености при обработка на втори трудов договор
   3.3 Начин и особености при обработка на договор за управление
   3.4 Начин и особености при обработка на граждански договор
   3.5 Отчитане на осигурителен доход на самоосигуряващи се лица
   3.6 Особености при обработка на допълнителни възнаграждения и обезщетения

4. Видове справки

   4.1 Справки при трудов договор – Платежна ведомост, Рекапитулаци по пера, Рекапитулация по параграфи на НОИ
   4.2 Справки при напускане – Справка за ДОД при напускане, Уверение за болнични при напускане
   4.3 Други справки и описи

Език / Language