Microsoft Excel (обучение)

Обучението с Microsoft Excel включва:

Начинаещи:

   1. Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.

   2. Основни понятия в Excel:
    1. Работна книга (workbook).
    2. Работен лист (worksheet).
    3. Клетка (cell).
    4. Движение из работния лист.
    5. Работа с клетки, колони и редове.

   3. Въвеждане на данни.
    1. Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
    2. Вмъкване и изтриване на колони и редове.
    3. Изменение ширината на колона или ред.
    4. Fill Series.
    5. Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати

   4. Изчисления в електронната таблица:
    1. Ред на аритметичните операции.
    2. Сумиране на стойности.
    3. Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено
    4. Въвеждане и изчисляване на формули.
    5. Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.

   5. Основни вградени функции.
    1. Autosum
    2. Сумиране, брой
    3. Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
    4. Средни стойности.

   6. Работа с филтри
    1. Създаване на филтър
    2. Филтриране по стойност
    3. Филтриране по зададено условие
    4. Изчисляване на филтрирани стойности

   7. Функции за пресмятания по зададено условие
    1. SUMIF
    2. COUNTIF
    3. AVERAGEIF

   8. Логическа функция IF

   9. Предпечатна подготовка и отпечатване
    1. Оформяне на страницата размер, отстъпи
    2. Постоянни заглавия
    3. Повтарящи се редове при отпечатване

   10. Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE

Напреднали:

  1. Числови формати в Excel. Особености.
  2. Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
  3. Създаване на потребителски формати – кога и защо?
  4. Изчисления с данни от различни листове и файлове.

 1. Работа с именувани области (Named ranges).

 2. Логическа функция IF – преговор
  1. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT
  2. Вложени IF функции

 3. Функции за извличане на стойности VLOOKUP – преговор.
  1. Търсене и сравняване на списъци в различни листи
  2. Функция за хоризонтално търсене HLOOKUP
  3. Функция LOOKUP – особености и разлики с VLOOKUP

 4. Вградени функции.
  1. Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
  2. Финансови функции – PMT, FV, PV, RATE.

 5. Функции за дата и час
  1. Изчисляване на дати
  2. Изчисляване на периоди от време
  3. Автоматично изчисляване на периоди спрямо днешна дата

 6. Текстови функции
  1. Изрязване на текстови клетки
  2. Търсене по зададено условие
  3. Сглобяване на текст
  4. Оформяне на текст

 7. Командата Text to Columns като аналог на Текстови функции. Работа с CSV файлов

 8. Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
  1. Въведение в осевите таблици.
  2. Филтриране и сортиране.
  3. Филтриране със сегментатори.
  4. Групиране на информацията.
  5. Използване на формули при работа с осеви таблици.
  6. Обобщения на нечислови данни.
  7. Създаване на осеви графики.
  8. Консолидиране на данните чрез осева таблица

 9. Различни често използвани команди
  1. Оформяне на таблица за печат
  2. Работа с различни листове на една и съща таблица
  3. Замразяване на клетки – особености
  4. Премахване на повтарящи се стойности

 10. Функции за извличане на данни по зададени критерии
  1. INDIRECT, ADDRESS
  2. ROW, COLUMN
  3. INDEX, MATCH
Език / Language