Бизнес Навигатор (обучение)

Обучението с Бизнес Навигатор включва:

ПРОГРАМА ЗА ОСНОВЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР“

         Tема 1: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

         Тема 2: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

         Тема 3: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

         Тема 4: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

         Тема 5: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

         Tема 6: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

         Тема 7: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ

         Тема 8: Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

         Тема 9: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

         Тема 10: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

         Тема 11: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

Език / Language